ﯾﮏ ﭘرس ﮔوﺷت ﺑرادر دﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ
86 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Oct 22 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

!ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ» ﻓرھﻧﮓو ﺟﺎﻣﻌﮫ» ﯾﮏ ﭘرس ﮔوﺷت ﺑرادر دﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ 6/16/13www.islamiclife.ir/cat/socioculture/1391_08/000379.php?q=print 1/5ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽwww.islamiclife.irﯾﮏ ﭘرس ﮔوﺷت ﺑرادر دﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ!اﺧﺗﯾﺎر زﺑﺎﻧت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎش!ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺟﺳم ﻧﯾﺳت! ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺎ - ﺑدون ﺗﻌﺎرف- روح و روان ﺑﯾﻣﺎر دارﯾم و ﮔرﻓﺗﺎر ﻋﺎدت ھﺎی ﻏﻠطاﺧﻼﻗﯽ ھﺳﺗﯾم. ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋﺎدت ھﺎی زﺷت ﺑﯾﻣﺎری ﻏﯾﺑت ﮐردن اﺳت ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾر ﺷده.ﺧود ﺷﻣﺎ اﮔر ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در طول ھﻣﯾن ﯾﮑﯽ دو روز ﮔذﺷﺗﮫ ﻏﯾﺑت ﭼﻧد ﻧﻔر را ﮐرده اﯾد و ﻏﯾﺑت ﭼﻧد ﻧﻔر را ﺷﻧﯾدهاﯾد. اﺣﺗﻣﺎﻻ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد. اﮔر واﻗﻌﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راھﮑﺎری ﺑرای ﺗرک اﯾن ﻋﺎدت زﺷت ھﺳﺗﯾد. ﺣﺗﻣﺎﻧﺳﺧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺎن دﯾن را در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﺧواﻧﯾد.١- ﺑﺎ ﻣﺣﺑوب ﺧدا دﺷﻣﻧﯽ ﻧﮑﻧﯾماﻣﺎم (ره) در ﮐﺗﺎب «ﭼﮭل ﺣدﯾث» درﺑﺎره درﻣﺎن ﻏﯾﺑت ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد: « ﺑدان ﮐﮫ ﻋﻼج اﯾن ﺧطﯾﺋﮫ ﻋظﯾﻣﮫ ﭼون ﺧطﯾﺋﺎتدﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻠم ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻣل ﺗوان ﮐرد. اﻣﺎ ﻋﻠم ﭘس ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻔﮑر ﮐﻧد در ﻓﺎﯾده اﯾن ﻋﻣل و آن را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧدﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳود و ﺛﻣرات زﺷﺗﯽ ﮐﮫ دارد. ﺳﭘس آن را در ﻣﯾزان ﻋﻘل ﮔذاﺷﺗﮫ و از آن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾرد. اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوددﺷﻣﻧﯽ ﻧدارد و ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﺻﯽ از روی ﺟﮭﺎﻟت و ﻧﺎداﻧﯽ و ﻏﻔﻠت از ﺧود ﮔﻧﺎه و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن از او ﺳر ﻣﯽ زﻧد. ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺎﯾدهﺧﯾﺎﻟﯽ آن، اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻗدر ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ از روی ﺷﮭوت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد.» ﺑﮫ ﻓرﻣوده اﻣﺎم (ره) اﯾنرذﯾﻠﮫ اﺧﻼﻗﯽ آﺛﺎر ﺳوء ﻓراواﻧﯽ دارد. از ﺟﻣﻠﮫ آﺛﺎر ﻏﯾﺑت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﭼﺷم ﻣردم ﻣﯽ اﻓﺗد و اطﻣﯾﻧﺎن آﻧﺎن ازاو ﺳﻠب ﻣﯽ ﺷود. ﻧﮑﺗﮫ ﺑﻌد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻧﻘص و زﺷﺗﯽ ﺑرای ﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧده ھم ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﯾﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﮐﺎر رااز ﺣد ﺑﮕذراﻧد و آﺑروی ﻣردم را ﺑﺑرد، ﺧداوﻧد او را در ھﻣﯾن ﻋﺎﻟم رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد. اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از رﺳواﯾﯽ ای ﮐﮫ ﺑﮫدﺳت ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﺑﺗرﺳد.»٢- ﺑﮫ ﮐراﻣت دروﻧﯽ ﺧودﻣﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾمآﯾت ﷲ ﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﯾﺛرﺑﯽ درﺑﺎره اﻓﮑﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﮔوﯾد: «اﻟﻐﯾﺑت ﺟﮭد اﻟﻌﺎﺟز / اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺗوان از ﻏﯾﺑت ﻣﯽﮐﻧد.» اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را در ﺧطر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑرای ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ آن ھر ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد. ﺑرای!ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ» ﻓرھﻧﮓو ﺟﺎﻣﻌﮫ» ﯾﮏ ﭘرس ﮔوﺷت ﺑرادر دﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ 6/16/13www.islamiclife.ir/cat/socioculture/1391_08/000379.php?q=print 2/5ﺗﺣﻘﯾر ﺷﺧﺻﯾت دﯾﮕری و ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن آﺗش ﺣﺳد ﺧم ﺧود ﺑﮫ ﻏﯾﺑت روی ﻣﯽ آورد. اﯾن ﻧﺷﺎن از ﺣﻘﺎرت دروﻧﯽ وﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اوﺳت. در واﻗﻊ ﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧده در ﻣرداب دروﻧﯽ ﺧود دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧد و ﺑﯾﺷﺗر در آن ﻓرو ﻣﯽ رود. در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ اﮔر ﺑداﻧد وﻗﺗﯽ ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧودش را ﭘﺳت و ﺣﻘﯾر ﮐرده و ﻋزت ﻧﻔﺳش را زﯾر ﺳوال ﻣﯽ ﺑرد. ﺑرای ﻣﻣﺎﻧﻌت ازاﯾن ﮐﺎر ﻏﯾﺑت را ﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﮔذارد. راھﮑﺎر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋواﻗب دﻧﯾوی و اﺧروی اﻧﺟﺎم اﯾن رذﯾﻠﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﮑرﮐﻧد. در رواﯾﺎت در ﺧﺻوص ﻋﻘوﺑت دﻧﯾوی ﻏﯾﺑت آﻣده: «اﮔر اﻧﺳﺎن از دﯾﮕری ﻏﯾﺑت ﮐﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻋﯾوﺑش را ﺑرﻣﻼ ﮐﻧد، ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻧﯾز دﻧﺑﺎل ﻋﯾوب او ﺧواھد ﺑود و آﻧﮭﺎ را ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺞ ﺧﺎﻧﮫ اش ﺑﺎﺷد.»٣- ﺧودﻣﺎن را ﺟرﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾمﺣﺟت اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ اﻟﻣﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣرﺣوم ﻣﻼ ﻣﮭدی ﻧراﻗﯽ در ﮐﺗﺎب «ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺳﻌﺎدت» راه درﻣﺎن ﻏﯾﺑت را اﯾنطور ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد: « وﻗﺗﯽ ﻓردی ﭘﺷت ﺳر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺻﺑﺣت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺛل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺷت ﺑرادر دﯾﻧﯽ ﺧود راﺧورده ﺑﺎﺷد. اﮔر اﻧﺳﺎن اﯾن ﻣوﺿوع را در ﻧظر ﺑﯾﮕرد ﮐﮫ ﻣوﻗﻊ ﻏﯾﺑﺑت ﮐردن در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری اﺳت، ﻣﺳﻠﻣﺎﺑﮫ آن اداﻣﮫ ﻧﺧواھد داد. راه ﺣل دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای اﻓراد ﻋﺎدی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧدهﻣﺟﺎزاﺗﯽ را ﺑرای ﺧودش ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد و ﺑﺎ ھر ﺑﺎر ﻏﯾﺑت، آن را ﺟﺎری ﮐﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣدوده ﺷرع ﻗرارﮔﯾرد و ﻓرﺿﺎ ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻدﻗﮫ ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد و ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدار آن را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد. در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺎدت ﻏﯾﺑتﮐردن را ﺗرک ﻧﮑرد، ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺳﺧت ﺗری در ﻧظر ﺑﮕﯾرد؛ ﻣﺛﻼ روزه ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﺑﮕﯾرد. راه دﯾﮕر ﺣﻼﻟﯾت طﻠﺑﯽ از ﻓردیاﺳت ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳرش ﻏﯾﺑت ﮐرده اﯾم اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑروز اﺧﺗﻼف ﻧﺷوﯾم ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻻزﻣﮫ ﺣﻼﻟﯾت طﻠﺑﯽاﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﻏرورش را ﺑﺷﮑﻧد.»۴- ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻏﻣﺧواری ﻏﯾﺑت ﻧﮑﻧﯾم!ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ» ﻓرھﻧﮓو ﺟﺎﻣﻌﮫ» ﯾﮏ ﭘرس ﮔوﺷت ﺑرادر دﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ 6/16/13www.islamiclife.ir/cat/socioculture/1391_08/000379.php?q=print 3/5ھﻣﭼﻧﯾن ﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧدﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﺳﺎن ﻣﺣدود اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔرﻧﯾروﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای رﯾﺧﺗن آﺑروی اﺷﺧﺎص وﺷﮑﺳﺗن ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﺻرف ﻣﯽﮐﻧد،در رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺻﺣﯾﺢ و ﺳﺎزﻧده ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد،در زﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ از رﻗﯾﺑﺎن ﺧود ﭘﯾﺷﯽ ﻣﯽﮔﯾرد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺿرﺑﮫ ای ﺑر اﻓراد واردﮐﻧد.ﺷﮭﯾد ﺛﺎﻧﯽ در ﮐﺗﺎب رﺳﺎﺋل ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد: « ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی درﻣﺎن ﻏﯾﺑت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧده رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻏﯾﺑترا ﭘﯾدا ﮐرده و ھﻧﮕﺎم ﺑروز آن ﻋواﻣل، ﺧﻼﻓش را اﻧﺟﺎم دھد.» ھﻔت ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾﺑت ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد ازﺧﺷم و ﻏﺿب، ﻣﺟﺎﻟس ﺑﯾﮭوده، ﺣﺳد، ﺧودﺷﯾرﯾﻧﯽ، ﺗﻣﺳﺧر، ﺑراﺋت از ﻋﻣل ﻧﺎدرﺳت و از ھﻣﮫ ﻣﮭم ﺗر ﻏﻣﺧواری ﺑرایدﯾﮕران. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﺷﺧص ﯾﺎ رﻓﺗﺎری دﭼﺎر ﺧﺷم ﻣﯽ ﺷود ﺷروع ﺑﮫ ﺑدﮔوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرﺗﮑب ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﺷوددر ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻓرو ﺧوردن ﺧﺷم ﺧود، از ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﻏﯾﺑت ﭘرھﯾز ﮐﻧد. ﻣﺟﺎﻟس ﺑﯾﮭوده ای ﮐﮫذﮐر ﺧدا در آن ﻧﺑﺎﺷد، ﺟوﻻﻧﮕﺎه ﺷﯾطﺎن ﺧواھد ﺑود.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺗر اﺳت اﻧﺳﺎن از ﺣﺿور در ﭼﻧﯾن ﻣﺟﺎﻟﺳﯽ دوری ﮐرده و از ﺻﺣﺑت درﺑﺎره دﯾﮕران ﺧودداری ﮐﻧد. وﻗﺗﯽﻓرد ﻋﻣل زﺷت و ﻧﺎﺻواﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد، ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت ﺧود ﺑﮫ ﺻﺣﺑت درﺑﺎره رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧﺎﺻﺣﯾﺢدﯾﮕران ﻣﯽ ﭘردازد و در ﺣﻘﯾﻘت ﻏﯾﺑت دﯾﮕران را ﻣﯽ ﮐﻧد. ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن رذﯾﻠﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻓرد ﺑﮫ ﺟﺎیﻣﯾزان ﮐردن اﻋﻣﺎل دﯾﮕران، درﺑﺎره رﻓﺗﺎر و ﮐردار ﺧود ﺗﺄﻣل ﮐرده و ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺷدن آن ﺗﻼش ﮐﻧد.»۵- اﺧﺗﯾﺎر زﺑﺎﻧت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎش!راھﮑﺎر آﯾت ﷲ ﺑﮭﺟت ﺑرای درﻣﺎن اﺧﻼق زﺷت ﻏﯾﺑت ﮐردن، ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺻورتﯾﮏ ﻋﺎدت درآﻣده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﺑر زﺑﺎن و ﺻﺣﺑت ھﺎﯾﺷﺎن ﻧظﺎرت دﻗﯾق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫآﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻏﯾﺑت ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن از ﻣﺟﺎﻟﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑرای ﻏﯾﺑت آﻣﺎده ﺷده اﻧد، ﭘرھﯾز ﮐﻧﻧد. راهدﯾﮕر اﯾﺷﺎن، ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾﺑت ﮐردن ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺗواﻧﯽ، ﻓﻘدان ﺷﺧﺻﯾت و ﻋﻘده ﺧود ﮐم ﺑﯾﻧﯽاﺳت. ﻓرد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت ﮐردن، ﭘرده از اﯾن ﺻﻔﺎت ﺧود ﺑرﻣﯽ دارد و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺧﺻﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕری را ﺑﺷﮑﻧد،ﺷﺧﺻﯾت ﺧودش را درھم ﻣﯽ ﺷﮑﻧد. و ﻣوﺟﺑﺎت ﺳﻠب اﻋﺗﻣﺎد دﯾﮕران را ﻓراھم ﻣﯽآورد.۶- ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﯾﺑت ﻓﮑر ﮐﻧﯾمطﺑق ﻧظر آﯾت ﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯾرازی ﻣﮭم ﺗرﯾن راه ﺑرای درﻣﺎن ﻏﯾﺑت،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺳوء ﻣﺎدی، ﻣﻌﻧوی و ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن اﺳت؛« اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻏﯾﺑت او را از ﭼﺷم ﻣردمﻣﯽاﻧدازد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓردی ﺧﺎﺋن، ﺣق ﻧﺷﻧﺎس و ﻧﺎﺗوان در ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود اﯾن رذﯾﻠﮫ اﺧﻼﻗﯽ را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھد. ﻏﯾﺑت اﻋﺗﻣﺎد و!ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ» ﻓرھﻧﮓو ﺟﺎﻣﻌﮫ» ﯾﮏ ﭘرس ﮔوﺷت ﺑرادر دﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ 6/16/13www.islamiclife.ir/cat/socioculture/1391_08/000379.php?q=print 4/5اطﻣﯾﻧﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗزﻟزل ﻣﯽ ﮐﻧد، ﺣﺳﻧﺎت را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد وﺑﺎر ﺳﯾﺋﺎت دﯾﮕران را ﺑﮫ دوش ﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﮔذارد ﻣﮭم ﺗر از ھﻣﮫاﯾﻧﮑﮫ ﻋﺑﺎدت ﻓرد ﺗﺎ ﭼﮭل روز ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود و در دﺳﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد: ﻗﺑل از ھﻣﮫ وارد دوزخ ﻣﯽ ﺷوﻧد.از طرﻓﯽ اﮔر ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و ﺗوﺑﮫ او ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ﺟزو آﺧرﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ وارد ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺷود. ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘتﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻏﯾﺑت، ﺣق اﻟﻧﺎس اﺳت ﭼرا ﮐﮫ آﺑروی ﺧﻠق ﺧدا را ﻣﯽﺑرد و ارزش آﺑروی ھر ﮐس ﻣﺛل ارزشﺟﺎن و ﻣﺎل اوﺳت و ﺗﺎ ﺻﺎﺣب ﺣق راﺿﯽ ﻧﺷود، ﺧدا او را ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد. ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣرﺗﮑب ﻏﯾﺑت ﺷود وﻧﺗواﻧد ﺣﻼﻟﯾت طﻠﺑﯽ ﮐﻧد. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎر اﯾن ﮔﻧﺎه ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر دوﺷش ﺧواھد ﻣﺎﻧد. اﮔر ﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧده، ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋلﺗوﺟﮫ ﮐﻧد، ﯾﻘﯾﻧﺎً از ﮐﺎر ﺧود ﻣﻧﺻرف ﻣﯽﺷود.»٧- ﺷﺑﮫ ﻏﯾﺑت ھم ﻧﮑﻧﯾمﺣﺟت اﻻﺳﻼم ﺳﯾد ﮐﺎظم ارﻓﻊ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از ﻏﯾﺑت ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم، ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻔﺎﺳدی ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﻓردی واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺧص اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود، ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم. اﯾن رذﯾﻠﮫ اﺧﻼﻗﯽ در آﺧرت ھم ﮔرﻓﺗﺎری ھﺎﯾﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد. ﮐﺎﻓﯽ اﺳتﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧده ﺑداﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر (ص) ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻏﯾﺑت ﮐﻧد، ﺧداوﻧد ﭼﮭل ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻧﻣﺎز وروزه اش را ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد، ﻣﮕر آﻧﮑﮫ از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻏﯾﺑﺗش را ﮐرده ﺣﻼﻟﯾت ﺑطﻠﺑد.ﭘس ﻣراﻗب زﺑﺎﻧﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﺎ ﻓﮑر و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺣرف ﺑزﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺷﺑﮫ ﻏﯾﺑت ھم ھﺳت ﭼﯾزی ﻧﮕوﯾﯾم، ﮐﮫ طﺑق ﻓرﻣﺎﯾشﭘﯾﺎﻣﺑر(ص) رﺳﺗﮕﺎری ﻣوﻣن در ﺣﻔﺎظت از زﺑﺎن اوﺳت. ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠت اﯾن ھﻣﮫ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻗرآن و ﻋﺗرت درﻣذﻣت ﻏﯾﺑت، ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻔﺎﺳد ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن اﺳت؛ زﯾرا ﻏﯾﺑت ھدف ﺑزرگ ﺷﺎرع ﻣﻘدس اﺳﻼم را ﮐﮫ وﺣدت واﻟﻔت ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﺑﮫ ھم ﻣﯽ زﻧد. ﺷرع ﻣﻘدس از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣردان و زﻧﺎن، ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ و ﻓﮑرو روح آزاد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.٨- رﯾﺷﮫ ﻏﯾﺑت را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾمآﯾت ﷲ ﻣﺣﻣد ھﺎدی ﻓﻘﮭﯽ از ﺷﺎﮔردان ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص راه درﻣﺎن ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﮔوﯾد: « درﻣﺎن اﺻﻠﯽ ھرﺑﯾﻣﺎری ﺟﺳﻣﯽ، روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻋواﻣل و ﻗطﻊ آن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋواﻣل ﺑﺳﯾﺎری درﺑروز اﯾن ﺻﻔت زﺷت ﻣوﺛرﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ آﻧﮭﺎ رﻓت. ﺣﺳد، ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزی، اﻧﺣﺻﺎرطﻠﺑﯽ، اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ و ﺧود ﺑرﺗرﺑﯾﻧﯽ ازﻋواﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﺑرد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ از وﺟود اﻧﺳﺎن رﯾﺷﮫ ﮐن ﻧﺷوﻧد، رذﯾﻠﮫ ﻏﯾﺑت ازﺑﯾن ﻧﺧواھد رﻓت. راه ﺣل اﺻﻠﯽ ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر رذﯾﻠت اﺧﻼﻗﯽ اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ، ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻘواﺳت. ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ!ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ» ﻓرھﻧﮓو ﺟﺎﻣﻌﮫ» ﯾﮏ ﭘرس ﮔوﺷت ﺑرادر دﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ 6/16/13www.islamiclife.ir/cat/socioculture/1391_08/000379.php?q=print 5/5ﺑرای اﻧﺟﺎم ھر ﭼﮫ ﺑﮭﺗر ﻣﺳﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ، ﺷﺎﮔرداﻧش را ﺑﮫ ﺗﻘوا ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐرد. در ﻗرآن ﻧﯾز در ﺧﺻوص ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻘوا وﺻﻔﺎت ﻣﺗﻘﯾن آﯾﺎﺗﯽ وﺟود دارد. در ﺳوره ﺷﻣس ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺑﺎر ﻗﺳم ﺧوردن، ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن راﺑﮫ ﺗﻘوا دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﻏﯾﺑت، راھﯽ ﺟز ﺗﻘواﭘﯾﺷﮕﯽ ﻧﯾﺳت. ﺗﻘواﭘﯾﺷﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﯽ را ﮐﮫ دراﻧﺳﺎن وﺟود دارد از ﺑﯾن ﺑرود.»__________________________________________________________________________ﻣﻧﺑﻊ:ھﻣﺷﮭری آﯾﮫ ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم اردﯾﺑﮭﺷت ٩١ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از :http://www.islamiclife.ir/cat/socioculture/1391_08/000379.php