ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ازدواج «ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﻼﻣﯽ» ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ
83 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Oct 20 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺑری - ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻗدس آﻧﻼﯾن 6/16/13qudsonline.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=78975 1/2ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺑری - ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻗدس آﻧﻼﯾن٠ : ١٣ :ﺳﺎﻋﺖ | ١٣٩١/٧/٢٩ :ﺗﺎرﯾﺦ | ٧٨٩٧۵ :ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ازدواج «ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﻼﻣﯽ» ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ / ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﻠﯽﭘﻮر - ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ(ع) و ﺣﻀﺮت زھﺮا(س) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزﻣﻠﯽ ازدواج و روزھﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻌﻨﻮان ھﻔﺘﻪ ازدواج ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ طﻼق، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج و دوام اﻧﺪک زﻧﺪﮔﯽھﺎی ﻣﺸﺘﺮک، ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ ﺗﺠﻤﻞ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺎﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل اھﻞاﻟﺒﯿﺖ(ع) ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻏﺪﻏﮫھﺎ ﺑﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: روز ازدواج ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ(ع) وﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﮫ(س) ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ و آﺳﯿﺒﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺮوز در ﺑﺤﺚ ازدواج وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ. زﯾﺮا ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦآﺳﯿﺐھﺎ، ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ و ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮ و ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺘﻦ ﺑﮫ آﻧﺎن راﻧﺸﺎن دھﻨﺪ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ، ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روز ازدواج آنھﺎ، ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﯿﺎد دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﻼد اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاریﻣﺮاﺳﻢ، اﯾﻦ ﭘﯿﺮوی ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻌﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ رﻓﺘﺎرھﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم(ع)و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻗﺮار دھﻨﺪ.وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ: اﻣﺮوزه ﭼﮫ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﭼﮫ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آن، ﺟﻠﻮهھﺎﯾﯽ از ﺳﺒﮏ اﺳﻼﻣﯽ ازدواج را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫدر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، ﺧﺪاوﻧﺪ از ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫاﻧﺪ، اﻓﺮاد را ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽدھﺪ. اﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺷﺎھﺪﯾﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﻦﻣﺴﺎﻟﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و رواﺑﻂ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ. درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﻮد دارد.اﻟﻤﺎﺳﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ: از آﺳﯿﺒﮭﺎی ﻣﺸﮭﻮد زﻧﺪﮔﯿﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک، وﺟﻮد ﺗﺠﻤﻼت و اﺳﺮاﻓﮭﺎﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ وﻟﯿﻤﮫ ﺑﺮای ازدواج ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ(ع) ﻧﯿﺰ اﯾﻦﻣﯿﮭﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﮔﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮔﻨﺎهآﻟﻮدی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﻖا... و ﺣﻖاﻟﻨﺎسرﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ، ﺣﻀﺮت زھﺮا(س) در ﺷﺐ ازدواﺟﺸﺎن ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ، رﻓﺘﺎری ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ(ع) ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ازدواج ﺧﻮد، زره ﺧﻮد راﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ وھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺨﺮم ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮم ﻧﺪاﺷﺘﮫﺑﺎﺷﻢ، ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ! ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﯽﮔﻤﺎن اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺄن و ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ آنﺧﺎﻧﺪان ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم(ص) ھﺴﺘﻨﺪ.ﺳﮑﮫھﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽآورﻧﺪﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل اھﻞ ﺑﯿﺖ(ع) ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺧﺘﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﮭﺮﯾﮫھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻣﮭﺮاﻟﺴﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﮭﺮﯾﮫ ﺣﻀﺮت زھﺮا(ع) ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﻣﮭﺮﯾﮫ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 40-50 ﺳﮑﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﯾﻨﺪهزوﺟﮫ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮان ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﮭﺮﯾﮫھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﻧﺪ، ﻣﮭﺮﯾﮫھﺎ ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ، آﻣﻮزهھﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽو ازدواج آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ھﻤﺴﺮ وی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﮫھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﮫﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ او ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪرکﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ازﻣﻮاﻧﻊ ازدواج اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ: از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ، ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﺷﺪهﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﮫ ازدواج ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده اﺻﺮار دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﻮزهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ در ﯾﮏ ازدواج ﺳﺎﻟﻢ، دﯾﻨﺪاری و ﺗﻌﮭﺪﻣﺮد در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺑری - ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻗدس آﻧﻼﯾن 6/16/13qudsonline.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=78975 2/2ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻄﻠﺐ:ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ﺳﮭﺮوردی، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺣﻮزه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﻔﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻊاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂھﻤﺴﺮان ﻋﯿﻦ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺳﺎس ھﻢ ﮐﻔﻮ ﺑﻮدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦھﺎ ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﮭﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻔﮭﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻔﻮھﻢ ﺣﺮف ﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ ازدواج ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏﮐﺎر و ﯾﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ.زﻧﺪﮔﯿﮭﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺴﯿﺎری از ازدواﺟﮭﺎی اﻣﺮوزی رﻧﮓ و ﺑﻮی ازدواج ﺑﮫ ﺳﺒﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺪارد. اﻣﺎ اﯾﻦ ازدواجھﺎ ﭼﮫ آﺳﯿﺒﮭﺎﯾﯽ راﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؟ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﮔﺎه ازدواﺟﮭﺎی اﻣﺮوزی ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ازدواج ﺑﺎﯾﺪدر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺎزھﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺎھﺪﯾﻢ، در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﺰهھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ازدواج ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ، زﯾﺮا در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﺮکھﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻨﺴﯽوﺟﻮد دارد و اﻓﺮاد ﻣﺘﺎھﻞ را ھﻢ ﺑﮫ ﮔﻨﺎه ﻣﯽاﻧﺪازد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﺎر ازدواج ﺑﺎﻻ ﺑﺮود وﻟﯽ ﺑﺰهھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ رو ﺑﮫ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزھﺎی واﻗﻌﯽ و ﮔﺎهﮐﺎذب، ھﻤﺴﺮان ﻣﻄﺎﻟﺒﮫﮔﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ دوام ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ،رﺳﺎﻧﮫ و ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﻣﮑﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮان ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺠﺎدﻣﯽﺷﻮد.وی در اداﻣﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ: ﮔﺮﭼﮫ ﻧﺮخ ازدواج ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود وﻟﯽ ھﻤﺰﻣﺎن، طﻼق ھﻢ ﺑﺎﻻﻣﯽرود. اﯾﻦ را آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ طﻼقھﺎ، وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪه طﻼق ﭘﻨﮭﺎن ھﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮه طﻼق ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺮﺻﮫ ﻧﺰاع و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ: واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوزﺑﺮای ازدواج ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ازدواج دﺷﻮارﺗﺮ از ﺗﺠﺮد اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ازدواج ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺨﺶﺣﻞ ﻧﺸﻮد ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﻤﭽﻨﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﮫ دور از ﻣﻘﻮﻟﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪرﺳﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﮔﺮﭼﮫ ﺳﻌﯽ دارد در ﻗﺎﻟﺐ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎھﻨﮓھﺎ در ﮔﺴﺘﺮش ازدواج ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻼش ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﺤﻨﮫھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﮫ ﺑﺮزﻧﺪﮔﯽ اﺷﺮاﻓﯽ و ﻣﺮﻓﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﺎور را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﻟﻤﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ، ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎﮔﺎه رﺳﺎﻧﮫھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺻﺤﻨﮫھﺎی ﻣﺠﻠﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺎه رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﮫ دور از ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺪاﺷﺘﮫﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ: وﻗﺘﯽ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را در رﻓﺎهزدﮔﯽ و ﺗﺠﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎرداﺷﺖ ﺟﻮان ﺗﻦ ﺑﮫ ازدواج ﺑﺪھﺪ؟ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽﺑﺮﺳﻢ، ﭘﺲ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ھﻤﺴﺮی ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺗﺮدﯾﺪھﺎ در اﻧﺘﺨﺎبظﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ازدواجھﺎ ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.http://www.qudsonline.ir/ NSite/FullStory/?Id=78975ﭼﺎپ ﺧﺒﺮ