نگرشی نوین به دستگاه معرفتی ابن عربی با تأکید بر نظریه ی «اعیان ثابته»
45 بازدید
محل نشر: عقل و دین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکی از مهم ترین و معروف¬ترین نظریّات محیی الدین عربی در عرفان نظری، «عالم ثبوت» و یا «اعیان ثابته» است و به کوتاه بیان چنین تعریف می¬شود: «حقیقت ممکنات ، در علم حق تعالی.». از سوی دیگر، بعضی متکلّمین معتقد به عالمی میان وجود و عدم و یا اعمّ از وجود به نام «عالم ثبوت» هستند که از گرایش آنها به «واقع گروی بی¬واسطه » در ادراکات حسی، بوجود آمده است. در این نوشتار، ابتدا قصد بررسی تطبیقی معرفت شناختی این دو نظریه را داریم. اگر چه مباحث این نوشتار غالباً میان رشته ای است. سپس بر مبنای مطلب اول بررسی می‌کنیم که آیا می‌توان وی را همچون بعضی از متکلّمین، واقع¬گرای بی¬واسطه نامید؛ یا با این نظریّه او را باید واقع¬گرای با واسطه دانست؟ در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که دستگاه معرفتی ابن عربی در نظریه‌ی «اعیان ثابته»، مبتنی بر واقع‌گروی بی واسطه است. کلید واژه: اعیان ثابته، ابن عربی، واقع گروی بی¬واسطه، واقع¬گروی با واسطه، عالم ثبوت.
دانلود