رابطۀ علم و دین: ارزیابی راه‌حل‌های تعارض‌محور
48 بازدید
محل نشر: قبسات/ 68
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/02/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در مواجهه با بحث رابطۀ علم و دین، رویکردهای مختلفی میان فلاسفۀ دین مطرح دنیا رایج است. در مجموع می‌توان چند دسته را مهم‌ترین رویکرد دانست که از آن جمله رویکرد تعارض‌محور، رویکرد تمایز‌محور و رویکرد تکامل‌محور- هرکدام شامل تعدادی از نظریات- می‌باشد. این مقاله در صدد است تا رویکرد تعارض‌محور را به دو گونه تبیین و سپس نقد کند. در گونۀ اول، تلاش بر این است که نگاهی معرفت‌شناختی به مسئلۀ تعارض داشت و از این منظر آن را ارزیابی کرد. در گونۀ دوم، ابتدا مصادیق مختلف دربارۀ نظریات تعارض‌محور ذکر شده- از طرفی نظریاتی مانند نظریۀ ماتریالیسم و امپریالیسم علمی و از طرف دیگر نظریاتی مانند اصالت نص در کتاب مقدس، تحکم برخاسته از کلیسا و ...)، سپس نقد و بررسی می‌شود. واژگان کلیدی: رابطۀ علم و دین، نظریه‌های تعارض‌محور، ارزیابی معرفت‌شناختی، ارزیابی مصداقی.
دانلود